Oś Świata/Oś świata Jacka Strzemiecznego
16.04
2015

Ocenianie bieżące w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej – uwagi do rozporządzenia MEN

Tym razem przygotowujemy uwagi do projektu MEN – rozporządzenia o ocenianiu nie tylko w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, ale także dla starszych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Bardzo proszę o komentarze. czytaj więcej...
13.04
2015

Poprawiamy projekt rozporządzenia MEN o ocenianiu

Propozycja stanowiska Koalicji "Dziecko bez stoponi". Mamy jeszcze kilka dni na zgłaszenie do MEN swoich uwag. Rozporządzenie jest bardzo szerokie. Ja wyłącznie zajmuję się problemami oceniania w edukacji wczesnoszkolnej (klasy I - III). Proponuję dwie zmiany w zakresie wewnątrzszkolnego ocenia uczniów w klasach I–III: (1) w zakresie formułowania śródrocznej i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, (2) w zakresie oceniania bieżącego. czytaj więcej...
05.08
2014

Ocenianie opisowe ma także pomagać uczniom się uczyć – Jacek Strzemieczny

Ocenianie bieżące w formie oceniania opisowego daje uczniom i nauczycielom szansę na szersze stosowanie w szkole oceniania pomagającego się uczyć. czytaj więcej...
29.04
2014

Edukacyjne e-portfolio

Edukacyjne e-portfolio jest użytecznym narzędziem służącym przejęciu przez ucznia odpowiedzialności za proces uczenia się. Dzięki niemu uczeń może obserwować własne uczenie się, poddać je refleksji i podjąć decyzję, jak ukierunkować swój dalszy rozwój. Dzięki e-portfolio można w łatwy sposób zaprezentować efekty własnej pracy, a elektroniczna forma wspiera współpracę z nauczycielem i z innymi uczniami.  czytaj więcej...
23.06
2013

Uczenie się jest procesem wymagającym samoregulacji

Uczenie się jest procesem opartym na samoregulacji. Przebiega w strukturach poznawczych powstałych w cudowny sposób w naszym umyśle. Istnieją w tych strukturach ważne napięcia, braki, a nawet bolesne sprzeczności.   czytaj więcej...
17.06
2013

Motywacja i szkolne stopnie

Wszyscy wiemy jak w szkole ważna jest motywacja. Szkolnym problemem jest dominująca strategia uzyskiwania tej motywacji poprzez stawiane uczniom odpowiednich stopni. czytaj więcej...
17.01
2013

Deprywatyzacja nauczania i uczenia się. Spacer edukacyjny

W szkołach ciągle pokutuje krytykowana już od kilkudziesięciu lat praktyka samotnej profesji i prywatności nauczania. Pojęcie nauczania jako samotnej profesji i jej socjologiczny opis wprowadził Seymour Sarason (Seymour Sarason, Revisiting the culture of the school and the problem of change, Teachers College 1996). Obowiązującym hasłem jest źle rozumiana i niewłaściwie realizowana autonomia nauczyciela. Przeważnie oznacza ona, że to, co nauczyciel robi z uczniami, jest chronione podobnie jak tajemnica zawodowa. Metody nauczania poszczególnych nauczycieli nie stają się przedmiotem analizy i refleksji nikogo poza nimi samymi i ich uczniami. To jedna z konsekwencji braku przyjęcia w szkole tego o czym piszę w swoim poprzednim wpisie o moralnym celu edukacji i koncentracji na uczeniu wszystkich uczniów (>>). czytaj więcej...
09.01
2013

Moralny cel edukacji i koncentracja na uczeniu się wszystkich uczniów

We współczesnym świecie przyjmuje się że edukacja publiczna ma obejmować całość społeczeństwa i służyć wszystkim dzieciom. Hasłowo dobrze wyraża to amerykańska inicjatywa rządowa usankcjonowana sławną ustawą Kongresu USA„The No Child Left Behind”. czytaj więcej...
06.01
2013

Jak w systemie edukacyjnym możemy odejść od testocentryzmu?

Proponuję poszukanie odpowiedniej reformy dla dzisiejszej polskiej oświaty w kilku obecnych na świecie koncepcjach edukacyjnych. Warto skorzystać z dorobku teoretycznego i praktycznego krajów skutecznie poprawiających swoje systemy edukacyjne. Tworząc politykę edukacyjną, a następnie wcielając ją w życie poprzez modyfikacje i reformy systemu szkolnego, należy solidnie sięgnąć do badań naukowych i inicjatyw edukacyjnych sprawdzonych przez innych. Taką zasadę przyjęto w prowadzonym od 13 lat przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności programie Szkoła Ucząca Się. czytaj więcej...
03.01
2013

PROBLEM TESTOCENTRYZMU W EDUKACJI

Poniższy wpis jest początkiem mojej wypowiedzi w panelu edukacyjnym listopadowego Kongresu Obywatelskiego. W kolejnych wpisach opublikuję całą swoją wypowiedź. Wypowiedź ta stanowi częściowe powtórzenie tego co już wcześniej na blogu pisałem. Znudzonych moimi wypowiedziami zniechęcam do tej lektury. Zachęcam za to nowych czytelników. Uczącemu się potrzebna jest możliwość sprawdzenia, co już potrafi i umie. Również nauczycielowi niezbędna jest orientacja, jak przebiega proces uczenia się jego uczniów. Sprawdzanie jest konieczną i wartościową częścią procesów uczenia się i nauczania. Problemem są testy, a raczej egzaminy, których wyniki niosą za sobą krytyczne konsekwencje dla uczących się (high-stakes test) i coraz częściej również dla tych, którzy ich nauczają. Prymitywizują one nauczanie i wypaczają pracę szkół w coraz większym, obserwowalnym stopniu, sprowadzając ją do uczenia do egzaminu. czytaj więcej...