Moja oś świata
avataravataravataravataravataravataravataravataravataravatar
Oś Świata/Moja oś świata
Zaloguj się
19.08
2018

Wiesława Mitulska o pracy z celami i kryteriami w edukacji wczesnoszkolnej

Za zgodą Wieslawy Mitulskiej  publikuję jej wpis na FB na temat tego, jak  pracuje z uczniami z celami i kryteriami sukcesu. Od połowy pierwszej klasy, nowy tydzień rozpoczynam z dziećmi od narady klasowej, na której wspólnie ustalamy najważniejsze cele do pracy w tygodniu. Wspólnie ustalamy kryteria sukcesu. Dzieci potrafią to zrobić, jeśli pomogę im pytaniem - Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel? Skąd będziemy wiedzieć, że osiągnęliśmy cel? Cele i kryteria sukcesu umieszczamy na flipcharcie tak, by dzieci miały łatwy do nich dostęp. W momencie, gdy dziecko uznaje, że wypełniło kryteria sukcesu do konkretnego celu, to obok niego składa swój podpis. Celów nie powinno być dużo. Zwykle jest ich pięć. Każdego dnia, na początku i na końcu zajęć, sprawdzamy jakie cele osiągnęliśmy, co nam jeszcze zostało, dyskutujemy o ewentualnych problemach lub trudnościach. W miarę upływu tygodnia nasza tablica zapełnia się podpisami. Przez cały rok zbieraliśmy kartki z tygodniowymi celami i kryteriami sukcesu, które wspólnie ustalaliśmy. Gdy rozłożyliśmy je na korytarzu szkolnym, stworzyły imponującą wstęgę. Spacer po tak stworzonej wystawie umożliwił dzieciom przekonanie się o tym, jak dużo nauczyły się w ciągu roku, jak wiele celów wspólnie osiągnęliśmy. Podobną rolę spełniło oglądanie wyjętych z segregatora kart portfolio i rozmowa na temat różnych umiejętności, które dzieci zdobyły.
11.08
2018

Samoocena

John Hattie w swoje książce „Widoczne uczenie się dla nauczycieli” zachęca nauczycieli do uwidoczniania uczenia się i nauczania. Takie podejście do nauczania zmienia rolę nauczyciela z wykładającego eksperta na współpracującego z uczniami opiekuna. Dużą pomocą w tym może być  samoocena uczniowska. czytaj więcej...
28.07
2018

Jak pracować z nagrywaniem lekcji w szkole?

Na podstawie artykułu Gerarda Dawson – “How to Plan and Run a Pilot for Video-Driven Teacher Observation” https://thejournal.com/articles/2018/07/24/how-to-plan-and-run-a-pilot-for-video-driven-teacher-observation.aspx?m=1  W artykule autor opisuje pilotaż programu, polegający na wykorzystaniu w pracy nauczyciela nagrań. Pilotaż był przeprowadzony w stanie Illinois w roku szkolnym 2017/2018. Warto zwrócić uwagę na wskazówki, jakie daje autor dla organizacji takiego programu. W Polsce w szkołach nie mamy powszechnej praktyki obserwacji koleżeńskiej lekcji, a jeszcze rzadziej występuje nagrywanie lekcji. Jak widać w USA też nie jest to powszechna praktyka, warto skorzystać z ich doświadczeń. czytaj więcej...
07.07
2018

Narzędzia OK, które pomagają uczniom uczyć się, a nauczycielowi monitorować proces nauczania.

  Użyteczne techniki nie musza być skomplikowane i czasochłonne, ważne aby były skuteczne. Autor Lee Watanabe-Crockett podaje przykłady 21 prostych technik. Pamiętajmy przede wszystkim, że techniki nie powinny być stosowane dla nich samych, ale wtedy, gdy pomagają w uczeniu się i nauczaniu. Nauczyciel powinien stosować je, gdy są pomocą w rozwiązywaniu zlokalizowanego problemu. Prezentowane techniki mogą być pomocne nauczycielowi przy monitorowaniu pracy ucznia, stosujemy je po to, aby określić na ile nasi uczniowie opanowali temat i zaplanować, co mamy zrobić z uczniami, którzy nie nadążają. Jednocześnie te techniki wykorzystują samoocenę uczniowską, a ta pomaga uczniom w procesie uczenia się. czytaj więcej...
23.06
2018

Jakimi danymi o sobie może nauczyciel podzielić się z uczniami?

Alison DeNisco w swoim artykule opisała działania pewnej nauczycielki w jednej ze szkół w Teksasie.  Nauczycielka sztuki przedstawiła się uczniom klasy czwartej przy pomocy prezentacji o swoim życiu. Prezentacja zawierała zdjęcie jej partnerki, którą przedstawiła jako swoją przyszłą żonę. Rodzice oburzeni promowaniem homoseksualizmu w szkole zażądali zwolnienia nauczycielki.  Nauczycielka została zawieszona. Powstało pytanie: Jakimi danymi o sobie może nauczyciel podzielić się z uczniami? czytaj więcej...
14.06
2018

O wykorzystywaniu OK w nauczaniu w liceum – Agnieszka Hliwa

Zamieszczam wpis Agnieszki Hliwy, nauczycielki języka polskiego w Krakowie,  która w kilku punktach opisuje swoja pracę z OK w liceum: Pracuję z OK w liceum dość długo we wszystkich klasach, w których uczę. Zarówno na podstawie jak i w rozszerzeniu. Spróbuję w punktach uchwycić to, co mam w głowie. czytaj więcej...
13.06
2018

OK nie jest lekiem na całe zło. Część 6 ostatnia: Refleksja

Czy ważna jest refleksja ucznia na temat tego, czego i jak się uczy? Czy dawanie uczniom wyboru pomaga im się uczyć? Czy uczeń powinien być samodzielny w uczeniu się? Jak nauczyciel ma przygotować uczniów do dorosłego życia? Refleksja ucznia, moim zdaniem, jest niezbędna do wartościowego uczenia się. Jest ona ukryta głębiej w strategiach. Na przykład w strategii I, gdy mówimy o pracy z celami i podsumowaniu, wtedy zwracamy uwagę na to, że trzeba realizację celów podsumować. Odnieść się do kryteriów i zdecydować, czy cele zostały osiągnięte. Wybór. Znowu nie jest on wymieniony bezpośrednio w strategiach, ale jest w nich ukryty. Szczególnie w V strategii, w której mówimy o samodzielnym i odpowiedzialnym uczniu. Bez wyboru nie ma odpowiedzialności. Samodzielność ucznia w uczeniu się. To zależy od tego, co przez tę samodzielność rozumiemy. Jeśli chodzi o samodzielne dochodzenie do rozwiązania, to mimo, że nie pada takie sformułowanie w treści strategii, jasno wynika ono ze strategii V. Jeśli uczeń ma podawane rozwiązania, nie jest autorem swojego procesu uczenia się. Jeśli pod pojęciem samodzielności rozumiemy samodzielny wybór czego i jak uczeń będzie się uczył, to już takiego połączenia ze strategiami nie mamy. Strategia I mówi wręcz, że uczeń ma być o celach poinformowany, czyli nie ma wymogu, aby sam decydował o tym, czego będzie się uczył. Często marzymy, żeby szkoła przygotowywała młodego człowieka do dorosłego życia. Nie tylko poprzez przekazywaną mu pożyteczną wiedzę, ale również poprzez kształcenie tak zwanych umiejętności kluczowych. Ocenianie kształtujące nie odnosi się wprost do tych umiejętności. A są one bardzo ważne we współczesnym świecie. Na pewno można znaleźć więcej takich pominiętych aspektów. Moglibyśmy przekonywać, że są one jednak  głęboko ukryte w strategiach OK, ale w ten sposób moglibyśmy wszystko w nich odnaleźć. Nie ma możliwości w pięciu zdaniach zmieścić całej mądrości o uczeniu się i nauczaniu. Moim zdaniem to bardzo dobrze, bo stale możemy coś nowego odkrywać i rozwijać naszą wiedzę o uczeniu się.
13.06
2018

Dyrektorzy o OK zeszycie

W tym wpisie: Podsumowanie panelu dyrektorskiego oraz plany SUS związane z OK zeszytem W czasie konferencji na Zamku Królewskim w Warszawie – „ OK zeszyt – ja tu się uczę” odbył się panel dyrektorów szkół, w których nauczyciele pracują z OK zeszytem. W panelu wzięli udział: Katarzyna Olejnik z Międzynarodowej Szkoły Podstawowej „Paderewski” w Lublinie Arleta Szkudlarek ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Kożminie Wielkopolskim Jolanta Szlachetka ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Zielonej Górze Romuald Modrzyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego Edyta Kalarus ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Chojnie Paneliści odpowiadali na cztery pytania: W jaki sposób OK zeszyt wkroczył do Pani/Pana szkoły? Ilu nauczycieli prowadzi OK zeszyty? Jak to się stało, że się nimi zainteresowali? Jaką opinię o OK zeszycie mają pozostali nauczyciele? Czy dostrzega Pani/Pan korzyści z wykorzystania OK zeszytu po stronie nauczycieli i po stronie uczniów? Czy znalazł/a Pan/Pani sposób na wspieranie nauczycieli prowadzących OK zeszyty? Co Pani/Pana zdaniem działa, a co nie działa w takim wsparciu? Czy widzi Pani/Pan możliwość współpracy nauczycieli prowadzących OK zeszyty w Pani/Pana szkole? Co może sprzyjać takiej współpracy, a co ją hamować? Zanotowałam wskazówki dyrektorów dotyczące sposobów wspierania w szkole nauczycieli prowadzących OK zeszyty z uczniami: Pomaga, jeśli przynajmniej część grona pedagogicznego ukończy kurs internetowy „OK zeszyt”. Dyrektor może pomóc OK zeszytowi w szkole, informując o nim nauczycieli, a także finansując kurs lub jego część. Bardzo pomocny może być lider szkolny – nauczyciel prowadzący OK zeszyt i  przekazujący swojej doświadczenia koleżankom i kolegom. Takich liderów dyrektor powinien doceniać. Dyrektor ma większe szansę na praktykę OK zeszytu, gdy skieruje propozycję do młodych zapalonych nauczycieli, a nie do nauczycieli, którzy mają już ustalone przyzwyczajenia. Bardzo dobrym pomysłem jest zorganizowanie w szkole konferencji lokalnej o OK zeszycie i zaproszenie na nią przedstawicieli innych szkół. OK zeszytowi pomaga znajomość i doświadczenie nauczycieli w ocenianiu kształtującym. Dyrektor może zorganizować doskonalenie w tym kierunku. Warto zapisać szkołę do programu Całościowy Rozwój Szkoły. Warto popierać praktykę OK obserwacji, czyli obserwacji koleżeńskiej lekcji w szkole. Bardzo motywujące jest prowadzenie OK zeszytu przez samego dyrektora w klasach, które uczy. Dyrektor zainteresowany OK zeszytem i entuzjastyczny wobec wdrażania tej koncepcji jest czynnikiem niezwykle motywującym nauczycieli. We wprowadzaniu OK zeszytu do szkoły konieczne jest pozwolenie nauczycielom na wolność i danie im możliwości wyboru. Powinno się pamiętać o zasadzie PPP – Powoli, Pomagać, Podlewać. A przede wszystkim nie przyspieszać procesu. Dyrektorzy podzielili się planami dotyczącymi tego, jak będą wspierać w przyszłym roku grupę nauczycieli prowadzących OK zeszyt: Organizowanie spotkań, podczas których nauczyciele będą mogli wymieniać się doświadczeniami. Zachęcanie pozostałych nauczycieli do dołączenia do grupy prowadzącej OK zeszyty. Określenie wspólnego celu na dany rok. Wykorzystanie nauczyciela – lidera do podzielenia się doświadczeniem i pokazania lekcji otwartej z wykorzystaniem OK zeszytu. Przekazywanie informacji podczas spotkań zespołów przedmiotowych. Zamieszczenie informacji na stronie szkoły. Podawanie nauczycielom użytecznych stron www (na FB grupa – OK zeszyt, ceo.org.pl/zeszyt-ok). Przedstawianie dobrych praktyk z OK zeszytem na zebraniu rady pedagogicznej. Zapytaliśmy dyrektorów, jakie widzą zalety OK zeszytu. Wymienili przede wszystkim, co OK zeszyt daje nauczycielom i uczniom, a mianowicie: zapis procesu myślenia uczniów przydatny zarówno dla uczniów, jak i ich nauczycieli, wolność wyboru dla nauczyciela i brak przywiązania do podręcznika, informację dla nauczyciela, na czym powinien się skupić w nauczaniu, wspólnotę budującą dobre relacje w szkole, zachętę do lepszego przygotowania lekcji przez nauczyciela, możliwość rozwijania kreatywności uczniów, pomoc uczniom w uczeniu się. A co planujemy w związku z OK zeszytem w programie Szkoła Ucząca Się? W maju 2018 roku rozpoczęła się III edycja kursu OK zeszyt, ale nadal można do niej dołączyć. Na razie uczestnicy przygotowują się do wprowadzenie OK zeszytu do pracy z uczniami od 1 września. Planujemy kurs dla zawansowanych, który rozpocznie się w październiku. Przeznaczony jest on dla osób, które przeszły kurs podstawowy i chcą nadal doskonalić swoją pracę z OK zeszytem. Chcielibyśmy, aby kurs wykorzystywał bardziej oceną koleżeńską uczestników. Zapisy rozpoczniemy we wrześniu. Rozpoczynamy ruch „Praktyka OK zeszytu”, do którego zapraszamy szkoły, w których grupa nauczycieli prowadzi OK zeszyt i chce wymieniać się doświadczeniami i pomagać sobie wzajemnie. Informację o zasadach tej praktyki zamieścimy na stronie sus.ceo.org.pl/zeszyt-ok. Tam też prosimy w nowym roku szkolnym szukać informacji o zgłoszeniu się do tej praktyki. W ramach Warsztatów Szkół Uczących się (sus.ceo.org.pl/warsztaty-sus) proponujemy szkołom dwa warsztaty z OK zeszytu, trwające około 5 godzin i prowadzone przez nauczycieli prowadzących OK zeszyt w swojej praktyce. Link bezpośredni: https://sus.ceo.org.pl/warsztaty-sus/oferta                                
06.06
2018

Jak wprowadzić informację zwrotną do uczenia się uczniów?

Każdy z nauczycieli spotkał się zapewne z sytuacją, że uczeń nie przeczytał informacji zwrotnej do swojej pracy. Na przykład przed wykonaniem poprawy pracy nie zadał sobie trudu, aby otworzyć dokument z informacją zwrotną lub nie wyraził chęci żadnej poprawy. Najczęściej dzieje się tak, gdy nauczyciel oprócz informacji zwrotnej dołącza ocenę stopniem. Wtedy uczeń nie jest zainteresowany zamieszczonym komentarzem, a jedynie chce porównać swój wynik z wynikami innych. Może się również zdarzyć, że uczeń nie jest zainteresowany informacją zwrotną i poprawą swojej pracy, gdyż uznaje, że wystarczy mu praca na minimum i na zaliczenie. W takim przypadku mamy prawdopodobnie do czynienia z uczniem, który został wcześniej skrzywdzony przez systemem edukacyjny. Możliwe, że zaproponowane poniżej propozycje nie pomogą, ale spróbować trzeba. czytaj więcej...
06.06
2018

OK nie jest lekiem na całe zło w oświacie. Część 5: Relacje.

Jakie relacje powinny być pomiędzy nauczycielem a uczniem? Z naukowych opracowań profesora Johna Hattiego wynika, że relacje pomiędzy nauczycielem i uczniem są bardzo ważne dla wyników nauczania. Czy odnajdujemy relacje w strategiach OK? Można byłoby doszukać się ich w każdej z nich, ale nie bezpośrednio. To, że nauczyciel podaje uczniom cele i kryteria, dopuszcza do dyskusji,  przekazuje uczniom informację zwrotną o ich pracy, organizuje uczenie się w grupach, to wszystko buduje dobre relacje i partnerstwo pomiędzy nauczycielem a uczniem. Jednak nie ma strategii o budowaniu relacji. Jaki wpływ na uczenie się uczniów może mieć współpraca szkoły z rodzicami? Rodzice – bardzo ważny czynnik w pracy szkoły.  Szczególnie, gdy mamy do czynienia z młodszym dzieckiem. Rodzice mogą pomóc zarówno swojemu dziecku w nauce, jak i nauczycielowi w nauczaniu. Strategie nie wspominają o rodzicach.