Regulamin

Regulamin platformy blogów Oś Świata

Platforma blogowa Osswiata.pl została stworzona przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) dla obywatelsko-profesjonalnej debaty edukacyjnej, jako miejsce wyrażania i wymiany opinii, poglądów i komentarzy na temat edukacji i polskiej szkoły.

Opinie oraz treści wyrażane przez Autorów i Użytkowników platformy wyrażają wyłącznie ich własne zdanie i nie odzwierciedlają opinii CEO.

Przed rozpoczęciem korzystania z platformy Oś Świata lub przed przekazaniem redakcji materiałów do publikacji (na dowolnych nośnikach), prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

CEO uznaje, że Użytkownicy korzystający z platformy Oś Świata wyrażają  zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu zamieszczonego na stronie www.osswiata.pl

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy blogów Oś Świata (adres elektroniczny www.osswiata.pl oraz adresy elektroniczne będące przekierowaniami do tego adresu, a także każdy inny adres elektroniczny będący jego uzupełnieniem lub kontynuacją), zwanej w skrócie Oś Świata, prowadzonej przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa, zwaną dalej CEO.
 2. Oś Świata jest platformą internetową umożliwiającą zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć, multimediów związanych z szeroko pojętą edukacją w formie indywidualnych, autorskich blogów.
 3. CEO zastrzega sobie prawo do akceptacji Autorów blogów, dokonując ich rejestracji i zakładając im konta na platformie. Na Osi Świata działa też Blog Otwarty, na redakcja zamieszcza teksty nadesłane przez Autorów na e-mail: osswiata@ceo.org.pl. CEO zastrzega sobie prawo do wyboru i redakcji tekstów otrzymanych do publikacji na Blogu Otwartym.
 4. Podstawowe definicje używane w regulaminie:
 • Oś Świata – zbiór stron www w domenie o nazwie Osswiata.pl, umożliwiających zamieszczanie materiałów przez Autorów.
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Osi Świata, niezależnie od faktu dokonania rejestracji.
 • Autor – osoba, dla której CEO utworzyło indywidualny blog na Osi Świata po otrzymaniu od niej danych do rejestracji, która korzysta z konta użytkownika w celu publikacji materiałów na platformie, lub osoba, która przesłała swój materiał do publikacji na Blogu Otwartym na adres e-mail: osswiata@ceo.org.pl. Autorem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych tylko wówczas, gdy skończy lat 15 i tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem (np. rodzica, opiekuna, kuratora).
 • Korzystając z platformy Oś Świata, Autor i Użytkownik potwierdzają, iż akceptują niniejszy regulamin.

§2

KORZYSTANIE Z PLATFORMY BLOGÓW OŚ ŚWIATA

 1. Oś Świata jest platformą blogów o tematyce edukacyjnej.
 2. CEO, jako podmiot prowadzący platformę Oś Świata, umożliwia Autorom i Użytkownikom zamieszczanie i publiczne udostępnianie tekstów, zdjęć i multimediów ich autorstwa oraz komentarzy na stronach platformy, za pośrednictwem indywidualnego konta, w formie m.in. indywidualnego blogu.
 3. CEO, zakładając indywidualne konto Autorowi, udostępnia mu miejsce na serwerze platformy oraz dostarcza oprogramowanie umożliwiające zamieszczanie i publiczne udostępnianie tekstów, zdjęć, multimediów i innych materiałów.
 4. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do konta na platformie Oś Świata przez nadanie i podanie loginu i hasła dostępu.
 5. Wszelkie informacje i powiadomienia do Autorów przesyłane będą na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika redakcji platformy Oś Świata.
 6. Za publikację materiału na Osi Świata Autorowi nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
 7. CEO zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania i promowania wybranych przez siebie materiałów – tekstów, zdjęć, multimediów oraz komentarzy umieszczonych na platformie Oś Świata przez Autorów i Użytkowników lub przekazanych do publikacji redakcji Osi Świata poprzez wysłanie na adres: osswiata@ceo.org.pl – w ramach swoich działań statutowych, w tym na stronie www.ceo.org.pl, a także powielania tych materiałów za pomocą wszelkich znanych technik i środków oraz umieszczania ich na stronach internetowych osób trzecich, z którymi CEO współpracuje w zakresie promocji i rozpowszechniania treści platformy Oś Świata.
 8. W przypadku wykorzystania poszczególnych tekstów, zdjęć, multimediów i komentarzy w sposób opisany w pkt. 7, CEO umieści jako źródło informację wskazującą Autora lub Użytkownika, który zamieścił na platformie Oś Świata dany materiał.
 9. Prawa, o których mowa w § 2, pkt. 7 i 8, nie przestają obowiązywać po usunięciu konta lub materiałów, jak również po ich zmodyfikowaniu czy zmianie.
 10. Autor, publikując materiał na Osi Świata lub przesyłając go na adres redakcji osswiata@ceo.org.pl, oświadcza, iż przysługują mu do niego pełne prawa.
 11. Za brak praw, o których mówi punkt 10, odpowiada wyłącznie Autor.
 12. Autor ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich w materiale, który opublikował.
 13. Wszyscy Autorzy i Użytkownicy Osi Świata są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz zasad współżycia społecznego, w szczególności nie wolno publikować materiałów:
 • reklamowych,
 • wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej i wyznaniowej,
 • propagujących przemoc, używki,
 • uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety,
 • obrażających uczucia religijne,
 • erotycznych, pornograficznych,
 • naruszających prawa innych osób prywatnych i prawnych.
 1. W razie stwierdzenia pojawienia się na Osi Świata treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem Osi Świata, każdy z Użytkowników jest zobowiązany powiadomić redakcję Osi Świata o tym fakcie, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej: osswiata@ceo.org.pl.
 2. Redakcja Osi Świata zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekty i redakcji zamieszczanych materiałów, dokonywania skrótów i opracowań, a także do usunięcia materiału z podaniem przyczyny.

§3

DANE OSOBOWE

 1. W momencie zalogowania się na Osi Świata lub przesłania swoich danych na adres osswiata@ceo.org.pl Autor i Użytkownik wyrażają zgodę na umieszczenie i przetwarzanie ich danych osobowych przez CEO w celach informacyjnych i promocyjnych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Autorów i Użytkowników, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Autor ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§4

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. CEO zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. CEO nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Osi Świata wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Autorów i Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.
 2. Podmiot prowadzący platformę nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Osi Świata przez jej Autorów i Użytkowników.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: osswiata@ceo.org.pl
 2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach platformy.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie www.osswiata.pl