Oś Świata/Ocena opisowa

Ocenianie bieżące, ocena opisowa, nowy stan prawny

25.06
2015

Nowe regulacje w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi poprawkami:

Art. 44b. (…) 5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Art. 44i. (…) oceny bieżące (…) mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje.

 

Art. 44zb. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym: (…) 5) funkcje oceniania bieżącego ucznia, z uwzględnieniem konieczności przekazywania uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się;

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

§ 14. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

9
Dodaj komentarz

1 Comment threads
8 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
4 Comment authors
avataravataravataravatar Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
avatar
Gość
Waldemar Zabielski

Oto kilka uwag, głównie natury terminologicznej, jakie mi się nasunęły odnośnie roporządzenia MEN 1. Sądząc z tytułu, jest to rozporządzenie “w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania”. Zacytowany tu §14, wyraźnie jednak dotyczy “celu oceniania bieżącego” a nie “sposobu oceniania”. 2. Termin “sposób oceniania” może oznaczać bądź wszystkie czynności związane z procesem oceniania, bądź tylko skalę, czyli listę możliwych ocen i kryterium ich wystawiania. 3. Zakładam, że termin “ocenianie bieżące” należy rozumieć w znaczeniu potocznym, tzn. ocenianie dokonowyne “na bieżąco”, w trakcie procesu uczenia się. Sam termin nic nie mówi na temat “sposobu oceniania”, sugeruje tylko, że ocenianie dokonywane jest… Czytaj więcej »